Nasza Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej w naszej Polityce cookies.
Klikając „Rozumiem”, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies do celów statystycznych.
Zapoznaj się z ustawieniami swojej przeglądarki internetowej, aby zarządzać plikami cookies.

Polityka Cookies    ROZUMIEM

O nas » Polityka ComplianceRegulacje Big Consulting w zakresie Zgodności (Compliance)


I. Polityka Compliance


1. Poprzez compliance należy rozumieć prowadzenie działalności przez Big Consulting zgodnie z zestawem norm i zasad:
a) prawnymi, regulacyjnymi, technicznymi, branżowymi oraz wynikającymi z przynależności firmy do organizacji zrzeszających przedsiębiorców,
b) etycznymi, wynikającymi ze stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk KPF, deklaracji i innych form samoograniczenia się przedsiębiorcy, łącznie określanymi mianem „standardów zgodności”,
c) pozwalającymi zapewnić bezpieczeństwo zarówno własnych, jak i powierzonych danych (w tym danych osobowych),
d) zakładających ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług.
2. W ramach Polityki Compliance realizowanej w Big Consulting szczególny akcent położono na:
a) dostosowywanie obowiązujących w Spółce umów, regulaminów, procedur i instrukcji do przepisów obowiązującego prawa,
b) ochronę danych osobowych,
c) bezpieczeństwo informacji,
d) przestrzeganie przepisów Kodeksu Dobrych Praktyk KPF.II. Współpraca z Dostawcami i Klientami


1. Big Consulting zobowiązuje się oraz oczekuje od swoich Dostawców i Klientów:
a) stosowania zasad uczciwej konkurencji,
b) równego traktowania Dostawców w ramach polityki zakupowej,
c) zapewnienia przejrzystości i zgodności z zasadami dotyczącymi procesu wyboru Dostawców,
d) przeciwdziałania wszelkim formom korupcji, czynnej lub bierniej,
e) unikania sytuacji, w których może zaistnieć konflikt interesów,
f) dążenia do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć podczas współpracy
g) zachowania poufności informacji oraz przestrzegania praw własności intelektualnej.III. Polityka bezpieczeństwa informacji


1. Działalność Big Consulting opiera się m.in. na zapewnieniu funkcjonowania systemów informatycznych realizujących ciągłe, sprawne i efektywne pozyskiwanie informacji ze źródeł.
2. Aby właściwie chronić bezpieczeństwo tego strumienia danych, a także w celu ochrony pozostałych danych (w tym danych osobowych dla których Klienci Big Consulting pozostają Administratorami), został wdrożony oraz jest stale doskonalony system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.
3. W dniu 24 lipca 2019 r Big Consulting uzyskał Międzynarodowy Certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001:2017 (ISMS), który potwierdza poważne traktowanie przez naszą Spółkę kwestii bezpieczeństwa informacji oraz utrzymania jakości usług.
ISO/IEC 27001 określa wymagania i zasady: wdrażania, monitorowania, zarządzania bezpieczeństwem informacji w Spółce. Bezpieczna informacja to poufność (dostęp tylko dla osób uprawnionych), integralność (dokładność i kompletność), dostępność (dostęp do zasobów, zgodnie z określonymi potrzebami).IV. Standardy jakości


1. W celu utrzymania najwyższej jakości świadczonych usług Big Consulting dokonuje ciągłego monitoringu wszelkich aspektów działalności i jeśli to niezbędne wprowadza niezbędne korekty w swoich działaniach.
2. Monitoringiem objęta jest aktywność Spółki w zakresie m.in.:
a) obsługi Klienta w procesie wdrożenia usług,
b) wsparcia technicznego Help Desk,
c) przekazywania informacji o nowych usługach do Klientów.

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2021 • Wszystkie prawa zastrzeżone •