FAIL (the browser should render some flash content, not this).

O nas » Komunikat ws. RODO

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną, której obowiązek spełnienia wynika z nowych przepisów o ochronie danych osobowych tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), której wymogi obowiązują od 25 maja 2018 r.


Niniejsza klauzula informacyjna jest jednostronnym oświadczeniem Administratora Danych Osobowych, której wyrażenie wynika z faktu, iż Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie wyrażonym poniżej.


Administrator Danych Osobowych

Big Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowska 344 lok. 3, 03-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226213, NIP: 5262804860 posiadający kapitał zakładowy w wysokości 125.000,00 zł, w całości opłacony, zwany dalej BigC. Cel i podstawa przetwarzania danych i czas przetwarzania Państwa dane będą przetwarzane przez BigC w celach:

  • Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów - do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  • Marketingu produktów i usług BigC - do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z BigC.
Dane osobowe, znajdujące się w systemach BigC nie są poddawane profilowaniu.

Kategorie danych

W zależności od relacji łączących Państwa z BigC, BigC może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
  • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
  • dane identyfikacyjne (np. PESEL),
  • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),
  • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
  • dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),
  • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Państwem komunikacji).


Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych, wewnątrz struktury BigC będą mieli wyłącznie upoważnieni przez BigC pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
Dane osobowe znajdujące się w systemach BigC nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pouczenie o prawach

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zawarcia umowy i korzystania z usług BigC podanie danych osobowych jest niezbędne do jej realizacji. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez BigC usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora należy kierować na dedykowany adres e-mail: iod@bigconsulting.pl

Big Consulting Sp. z o.o. © 2004-2013 • Wszystkie prawa zastrzeżone •