System Gate-To-Information

System Gate-To-Informtion (G2I) jest autorskim i unikatowym w Polsce rozwiązaniem informatycznym umożliwiającym automatyzację procesu pobierania i przekazywania informacji gospodarczej, kredytowej i rejestrowej.
Gate-To-Information umożliwia zintegrowanie danych z wielu źródeł informacji w jednym miejscu i czasie. Ma to ogromne znaczenie dla efektywności stosowanych w przedsiębiorstwie metod zarządzania ryzykiem kredytowym.

Dane przedstawiane mogą być:

 • w postaci jednego, zintegrowanego raportu kredytowego,
 • raportu z decyzją kredytową,
 • raportów z poszczególnych źródeł informacji,
 • danych w postaci źródłowej (XML) dla dalszego przetwarzania w systemie Klienta

 

System G2I zapewnia komunikację m.in. z:

 • bazami biur informacji gospodarczej (BIG),
 • bazą Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK),
 • bazami ZBP: Dokumenty Zastrzeżone (DZ), Bankowy Rejestr (BR),
 • bazami wywiadowni gospodarczych m.in. Coface, InfoVeriti, Bisnode, EulerHermes,
 • źródłami informacji publicznych, m.in. CEIDG, REGON (GUS), KRS, CRBR, i innych
 • rejestrowych udostępnianych przez Spółkę bazodanową: InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

Poniższy graf prezentuje ideę działania systemu Gate-To-Information:

Biura Informacji Gospodarczej


Źródła bankowe


Dane rejestrowe


Rejestry rządowe


Wywiadownie


Źródła prywatne i branżowe


Źródła informacji o zobowiązaniach


Anty-Fraud


Sprawdzanie

Sprawdzanie jest podstawową funkcjonalnością systemu G2I. Realizuje pobranie danych o weryfikowanej firmie/osobie ze źródła lub zestawu źródeł wskazanych przez Klienta w zdefiniowanym wcześniej Profilu sprawdzenia. Klient tworzy Profile sprawdzenia z użyciem źródeł udostępnionych na swoim koncie systemu G2I. Część źródeł tzw. zewnętrznych wymaga posiadania przez Klienta niezależnej Umowy z dostawcą źródła np. BIG KRD, BIK… Szereg źródeł informacji dostępnych dla zapytań w systemie G2I znajduje się także w Ofercie naszej drugiej Spółki InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.

Możliwe jest wykonywanie sprawdzeń:

 • pojedynczych – o danej firmie/osobie,
 • hurtowych np. weryfikacja portfela kontrahentów (cykliczna/jednorazowa),
 • z użyciem Panelu WWW systemu G2I lub z wykorzystaniem API.

Wynikiem sprawdzenia jest raport z systemu G2I:

 • prezentacja graficzna danych źródłowych w raporcie on-line dostępnym pod unikalnym linkiem tzw. GUID dla każdego sprawdzenia,
 • dla odpowiedzi API – raport XML z kompletem danych źródłowych,
 • plik csv. jako wynik sprawdzenia hurtowego zawiera wybrane dane źródłowe

G2I BIK

System G2I realizuje automatyczną wymianę danych w formie elektronicznej, w standardzie CPU-CPU pomiędzy systemem Klienta, a bazą danych BIK-Klient Indywidualny, czy BIK-Przedsiębiorca w zakresie:

a) sprawdzania – w jego wyniku pobierane są raporty z bazy BIK S.A. odpowiadające produktom dostępnym w Umowie Klienta z BIK S.A. np.

Monitoring

System G2I umożliwia monitoring podmiotów gospodarczych w wielu źródłach jednocześnie. Sama funkcja Monitoringu polega na wysyłaniu przez system G2I powiadomienia (na wskazany mail lub z użyciem API) o wystąpieniu zmiany (dodaniu/usunięciu informacji) dla monitorowanego podmiotu.

Obsługiwane źródła danych w zakresie monitoringu:

 • biura informacji gospodarczej KRD BIG S.A., BIG InfoMonitor S.A., ERIF BIG S.A.,
 • Baza Giełd Wierzytelności (BGW),
 • Ogólnopolski Informator Upadłości i Restrukturyzacji (OIU),
 • Baza KRS (dostarczana przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.).

Przekazywanie

Moduł G2I–Przekazywanie służy do przygotowywania i przesyłania do baz biur informacji gospodarczej danych o zadłużeniu firm i osób.

Podstawowe cechy modułu G2I–Przekazywanie:

 • walidacja poprawności przekazywanych danych
 • przekazywanie partii danych do wszystkich biur informacji gospodarczej
 • przekazywanie wsadowe (pliki z danymi)
 • przekazywania on-line (pojedyncze rekordy w czasie rzeczywistym)
 • raportowanie błędów
 • statystyki przekazań danych
 • obsługuje przekazywanie danych do KRD BIG S.A., BIG InfoMonitor S.A., ERIF BIG S.A.,

G2I Online (API)

Zapytania mogą być kierowane do systemu G2I w sposób automatyczny, bezpośrednio z systemów Klienta np. CRM lub obsługi wniosków kredytowych.

Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem opracowanego przez Big Consulting standardu opartego na składni XML (SOAP). Szczegółowa dokumentacja techniczna dostępna jest po podpisaniu z Big Consulting odpowiedniej umowy.

Decision Engine

Automatyczna decyzja kredytowa naliczana jest dynamicznie w oparciu o dowolne dane źródłowe zawarte w Profilu sprawdzenia. Algorytmy Decyzji przygotowywane są indywidualnie w oparciu o reguły przekazane przez Klienta.

Decyzja prezentowana jest w formie Semafora (Tak/Nie/Do weryfikacji) i stanowi wraz z kompletem danych źródłowych integralny element raportu wykonanego w Profilu wykorzystującego przygotowany Decision Engine.

Optymalizacja kosztów

Moduł Optymalizacji pozwala Klientom wykorzystującym system G2I na znaczne oszczędności w kosztach pozyskania informacji ze źródeł danych płatnych wg ich wykorzystania (per raport). Składa się z dwóch funkcjonujących niezależnie od siebie, ale uzupełniających się rozwiązań – cachowanie odpowiedzi i sprawdzenia warunkowe.

Historia operacji (raportów)

System G2I przechowuje historię operacji Użytkowników m.in. rejestr pobranych raportów, podgląd historii pobrań informacji, przekazań danych, odpowiedzi monitoringów, wniosków kredytowych.

Informacje, które Klient pozyskał z biur informacji gospodarczej są przechowywane na koncie systemu G2I Klienta i są usuwane po upływie 90 dni od dnia ich pobrania – zgodnie z Ustawą o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych i Wymianie Danych Gospodarczych (Art 26 u1.)

Statystyki

Wykorzystanie Panelu statystyk dostępnych w systemie G2I pozwala m.in. na:

 • kontrolę rozliczeń ze źródłami
 • kontrolę przestrzegania procedur przez Użytkowników
 • analizę skuteczności i efektywności źródeł informacji

Zaufali nam