Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników i kontrahentów Klientów Big Consulting – osób kontaktowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Big Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@bigconsulting.pl.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego Klienta lub kontrahenta, lub potencjalnego Klienta lub kontrahenta. W związku z powyższym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

 • kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Klientami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
 • nawiązać z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.
 • przekazywać Ci inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.
 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub który reprezentujesz, czyli naszym Klientem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

3. Źródło, z którego pozyskaliśmy Twoje dane osobowe

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, które możemy zrealizować:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
Prawo wniesienia sprzeciwu
Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Big Consulting Sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo)

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane są do osób, które nie są pracownikami/współpracownikami Klientów Big Consulting Sp. z o.o. i kontaktują się z nami w jakiejkolwiek sprawie.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Big Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami: – listownie na adres: ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa – przez e-mail: rodo@bigconsulting.pl

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • kontaktować się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej.
 • nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji, a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, które możemy zrealizować:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

W celu realizacji powyższych praw skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaufali nam